Category

Východiskový bod : Dedinky

Cez Tiesňavy

dobsinska-jaskyna

Dedinky – Tiesňavy – Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratenský kaňon – Stratená – Dedinky

Poloha: Slovenský raj (juh) – západná časť
Východiskový a cieľový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR
Časový rozvrh: Dedinky – Stratenská píla 3/4 hod. – Stratená 1/4 hod. – Pod Hanesovou I. 1 hod. – Dobšinská ľadová jaskyňa 1 hod. – Krivian 1/2 hod. – Stratenský kaňon 1/2 hod. – Stratená 1/2 hod. – Dedinky 1 hod
Spolu: 5 1/2 hod
Prevýšenie: 120 m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. Namáhavý je prechod dolinou Tiesňavy, ktorý zabezpečujú technické pomôcky. Časť túry vedie lesnými cestami a chodníkmi, úsek prechádzajúci popri hlavnej ceste si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: túra prechádza južnou časťou Slovenského raja, ktorá je bohatá na krasové javy. V úvode vedie cez malebné prostredie Stratenskej píly v zúžení vodnej nádrže Palcmanská Maša. Pokračuje kaňonovitou dolinou Tiesňavy, ktorá je súčasťou NPR Stratená. Vracia sa do Stratenskej doliny a zostupuje okolo NPP Dobšinská ľadová jaskyňa. Veľmi peknou Stratenskou dolinou a najmä cez jej klenot – Stratenský kaňon u, prichádza späť do Dediniek. Trasa vedie z Dediniek (795 m) západným smerom po červenej značke (0908). Lesným chodníkom prejdeme ponad vodnú nádrž Palcmanská Maša. Do jej bezprostrednej blízkosti sa dostaneme v lokalite Stratenská píla (785 m), odkiaľ pokračujeme červenou značkou po úzkej asfaltovej ceste do Stratenej (805 m). Na rázcestí sa vydáme doľava po modrej značke (2830). Popri potoku vystúpime kaňonovitou dolinou Tiesňavy zabezpečenou lávkami a mostíkmi. Pred očami sa nám vystriedajú obrazy bizarných skalných útesov. V závere absolvujeme náročný výstup a prídeme k rázcestiu Pod Hanesovou I. (905 m), ktoré sa nachádza na otvorenej lúčnej planine Hanesová. Pokračujeme modrou značkou, po ktorej zostúpime väčšinou cez les k Dobšinskej ľadovej jaskyni. V prípade dostatku času odporúčame absolvovať prehliadku tejto unikátnej ľadovej jaskyne. Po prehliadke sa vyberieme smerom dolu do osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa (850 m). Z nej pokračujeme po červenej značke (0908) Stratenskou dolinou (popri hlavnej ceste). Pred cestným tunelom odbočíme doľava na úzku asfaltovú cestu prechádzajúcu malebným Stratenským kaňonom. V okolí sa nachádza Stratenská jaskyňa v s jedinečným Rozprávkovým dómom w a zaujímavým krasovým prepadliskom v masíve Duče x. Za ním opäť pôjdeme popri hlavnej ceste, tentoraz do Stratenej (805 m). Návrat do Dediniek (795 m), kde nás čaká viacero možností občerstvenia, absolvujeme po trase známej zo začiatku výletu.

1. Stratená (národná prírodná rezervácia) hlboký kaňonovitý úsek horného toku Hnilca (770 až 1 167 m) s bohato členeným reliéfom a výskytom krasových javov, jaskýň (Stratenská jaskyňa) a pestrých spoločenstiev bučín, jedľových bučín a reliktných borín s výskytom vzácneho rastlinstva a živočíšstva.

2. Stratenská jaskyňa (národná prírodná pamiatka) jeden z najrozsiahlejších jaskynných systémov na Slovensku s dĺžkou 21 987 m, hĺbkou 194 m a najväčšími podzemnými dómami na Slovensku (Rozprávkový dóm) s bohatou kvapľovou výzdobou a podzemnými jazierkami. Nachádza sa v severovýchodných svahoch planiny Duča. Verejnosti nie je prístupná. Spolu s jaskyňou Psie diery ju zapísali do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

3. Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni najväčší podzemný jaskynný priestor na Slovensku s plochou 9 040 m2, objemom 79 017 m3, výškou podzemného priestoru do 26 m a so šírkou do 20 m. xKrasové prepadlisko v masíve Duče – najväčšie krasové prepadlisko na Slovensku s rozmermi 115 m a 56 m a hĺbkou 33 m. Vzniklo prepadnutím jaskynných priestorov medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou.

Na Geravy a Havraniu skalu

havrania-skala

Dedinky – Geravy – Občasný prameň – Havrania skala – Stratená – Dedinky

Poloha: Slovenský raj (juh) – západná časť
Východiskový a cieľový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR
Časový rozvrh: Dedinky – Geravy 1 hod. – Malý Zajf 1/2 hod. – Veľký a Malý Zajf 1/2 hod. – Občasný prameň 1/2 hod. – Havrania skala 1/2 hod. – Občasný prameň 1/4 hod. – Stratená 3/4 hod. – Stratenská píla 1/4 hod. – Dedinky 3/4 hod
Spolu : 4 3/4hod
Prevýšenie: 368 m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. Namáhavé je kratšie, avšak strmé stúpanie na planinu Geravy a výstup od Občasného prameňa na Havraniu skalu. Ostatné úseky vedú pohodlným terénom s jednoduchou orientáciou, zvýšenú pozornosť však treba venovať častej zmene farby turistického značkovania.
Popis trasy : túra umožňuje obdivovať rozmanitosť južnej časti Slovenského raja. Výlet zahŕňa výstup na krasovú planinu Geravy a prechod príťažlivým prostredím PR Malý Zajf. Od PP Občasný prameň sa možno dostať na skalný vyhliadkový vrch Havrania skala, ktorý je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie. Záver túry ponúka horskú banícku obec Stratená a romantické prostredie okolia Stratenskej píly. Začneme v Dedinkách (795 m) na zelenej značke (5723), ktorá smeruje hore obcou popri kostole. Pokračujeme cez lúky pod Gačovskou skalou a neskôr lesom, kde strmšie prejdeme popod sedačkovú lanovku. Záver výstupu k hornej stanici sedačkovej lanovky je miernejší. Úvod túry si môžeme spestriť použitím lanovky. Vo vrcholovej stanici je v letných mesiacoch možnosť občerstvenia. Od rázcestia na planine Geravy u (1 032 m) pokračujeme žltou značkou (8769) západným smerom. Žltá značka krátko vedie spolu s červenou značkou (0910), onedlho však odbočuje doľava. Stále po žltej značke strmo klesneme k rázcestiu Malý Zajf v (900 m). Pokračujeme mierne dolu lúčnou dolinou Malý Zajf. Na rázcestí Veľký a Malý Zajf (818 m) odbočíme doprava po žltej značke. Krátko mierne vystúpime dolinou Veľký Zajf po úzkej asfaltovej ceste, z ktorej neskôr odbočíme doľava ponad potok. Prekonáme strmšie stúpanie k Občasnému prameňu w (960 m). Žltou značkou strmo vystúpime na vyhliadkový vrch Havrania skala (1 153 m) so strmými stenami. Potešíme sa prekrásnym výhľadom na planiny Slovenského raja a okolité pohoria. Trasa sa vracia k Občasnému prameňu (960 m) a pokračuje po zelenej značke (5727) šikmo cez les popod Havraniu skalu na lúku. Neskôr strmo zostúpime do Stratenej (805 m), odkiaľ pokračujeme Stratenskou dolinou východným smerom po červenej značke (0908) vedúcej po ľavom brehu Hnilca. Po Stratenskú pílu pôjdeme po asfaltovej ceste. Pekné okolie chatovej osady umocňuje úzke dno doliny zaliatej vodnou nádržou Palcmanská Maša. Od rázcestia Stratenská píla (785 m) sa vyberieme po červenej značke. Pôjdeme po brehu vodnej nádrže a krátkym výstupom cez les sa vrátime do Dediniek (795 m), kde využijeme možnosť občerstvenia. Časťou tejto trasy prechádzajú aj náučné chodníky so zaujímavými informačnými panelmi.

1. Geravy rozľahlá planina na juhu Slovenského raja s množstvom povrchových krasových útvarov. Jej ohraničenie tvorí Suchý vrch, Červená skala, Holý kameň a Gačovská skala. Striedajú sa tu horské lúky a polianky s lesíkmi a hájikmi. Severné svahy sú prevažne husto zalesnené, mierne klesajú do dolín a tvoria záver doliny Bieleho potoka. Južné svahy strmými zrázmi padajú do údolia Hnilca.

2. Malý Zajf (prírodná rezervácia) lokalita zameraná na ochranu nivy so slatinnými a s mokraďovými spoločenstvami, v ktorých dominuje žltohlav európsky, prvosienka pomúčená, vŕba rozmarinolistá, tučnica obyčajná, jazyčník sibírsky a iné. Niva nadväzuje na lesné spoločenstvá so zastúpením významných až jedinečných rastlín a živočíchov. Územie je vhodným biotopom viacerých druhov vtákov a obojživelníkov. 3.Občasný prameň prírodná rarita Slovenského raja. Ako vyplýva z názvu, voda vyviera na povrch len v istých časových intervaloch. Podzemné priestory tu majú tvar obráteného písmena V a voda začína vytekať až po ich naplnení. Časové intervaly medzi jednotlivými výtokmi a množstvo vytečenej vody nie sú rovnaké, závisia od množstva pozemných vôd a zrážok. Existencia prameňa bola známa už pred 130 rokmi, jeho hydrologické pomery opísal aj geológ Dionýz Štúr.

Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu

dedinky

Dedinky – Zejmarská roklina – Geravy – Predný Hýľ – Biele Vody – Dedinky

Poloha: Slovenský raj(juh)-východná časť
Východiskový a cieľový bod: Dedinky,zastávka SAD,zastávka ZSR,parkovisko
Časový rozvrh: Dedinky-Biele Vody 1/2 hod.,-Geravy3/4 hod.,-Predný Hýľ 3/4 hod. -Zadný Hýľ 1/4hod.-Certova hlava1/2hod.-Biele Vody 1/2hod.-Dedinky 1/2hod
Spolu: 4 1/4hod
Prevýšenie: 271m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina výstup zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze, takže si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, avšak prechodu cez planinu Geravy treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť

Popis trasy: túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je prechod romantickou tiesňavou (1)Zejmarská roklina , ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Po výstupe na okraj planiny Geravy nasleduje traverz popod Hýľ do sedla Čertova hlava, ktoré ponúka viacero pekných výhľadov. Trasa vedie z Dediniek (795 m) červenou značkou (0908) juhovýchodným smerom. Vyberieme sa po asfaltovej ceste popri vodnej nádrži Palcmanská Maša a pred hotelom odbočíme doľava a hore. Prejdeme popri chate Horskej služby do lesa na úpätie lyžiarskych svahov. Do osady Biele Vody (780 m) sa dostaneme po okraji zjazdovej trate. Pri rázcestí odbočíme doľava a hore na modro značkovaný chodník vedúci popri potoku do tiesňavy Zejmarská roklina. Pomocou technických pomôcok prekonáme vodopády Kpt. Jána Nálepku. Po krátkom, avšak náročnom prechode tiesňavou vystúpime v jej závere už miernejšie hore lesom. Popri vyvieračke Zejmarská studňa prídeme na okraj rozsiahlej krasovej planiny k rázcestiu Geravy (1 032 m). V budove vrcholovej stanice sedačkovej lanovky z Dediniek je možnosť občerstvenia. Ďalej prejdeme lesným a lúčnym prostredím planiny na jej východný okraj. Pokračujeme severovýchodným smerom po zeleno značkovanej lesnej ceste (5723). Prej-deme pohodlne cez viaceré lúky na okraj planiny k rázcestiu Predný Hýľ (1 045 m). Pokračujeme žltou značkou (8743) okolo rázcestia Zadný Hýľ (1 037 m). Trasa traverzuje väčšinou lesom do vyhliadkového sedla (2) Čertova hlava (1 051 m), kde odbočíme doprava a dolu na červenú značku (0908). Asi po 1,5 km sa dostaneme z lesnej cesty doprava na chodník. Polootvoreným terénom zostúpime k rázcestiu Chotárna dolka (880 m). Pokračujeme červeno značkovanou lesnou cestou, ktorá vedie do otvoreného terénu v sedle Okrúhla jama s viacerými peknými výhľadmi. Cez lúky zostúpime do osady Biele Vody (780 m). Návrat do Dediniek absolvujeme podobne ako v úvode trasy po červenej značke. Dedinky (795 m) ponúkajú viacero možností ubytovania a občerstvenia.

1. Zejmarská roklina (národná prírodná rezervácia) jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja s výrazne členitým reliéfom, množstvom brál, previsov a skalných stupňov a niekoľkými vodopádmi v juhovýchodnom úbočí planiny Geravy (830 až 1 070 m). Prameňom potoka pretekajúceho roklinou je mohutná vyvieračka – Zejmarská studňa. Rastú tu jedľové bučiny a jaseňové javoriny s výskytom chránených druhov rastlín (poniklec slovenský, jelení jazyk celistvolistý). Tiesňavu sprístupnili v roku 1963 jednosmerným turistickým chodníkom vedúcim proti toku potoka.

2. Čertova hlava sedlo medzi Hýľom a Haniskovou s veľmi dobrým výhľadom. Pôvodne ním prechádzala lanovka dopravujúca rudu z Mlynkov nad Hutou do Vojtechovej osady. Sedlo Čertova hlava je križovatkou červeného a žltého turistického chodníka. Vedie ním aj cyklistická trasa.